Dit webplatform is eigendom van:

Mind the Book vzw
Jan Van Rijswijcklaan 155, 2018 Antwerpen
e-mail: info@mindthebook.be
website: www.mindthebook.be

1. Voorwerp van de Gebruikersovereenkomst

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten die worden aangeboden door Vooruit op haar website www.vooruit.be. Door het loutere gebruik van de site en van diensten aangeboden op de site, word je geacht te hebben ingestemd met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

2. Privacy policy

Vooruit respecteert de privacy van de bezoekers van haar site en wil er dan ook alles aan doen om je op een zo duidelijk mogelijke manier te informeren over de manier waarop wij je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Daarom hebben we een privacy policy opgesteld (van 2.1 persoonsgegevens tot en met 2.12 contact) waarin je alle nodige informatie kan vinden. We raden je dan ook aan deze policy grondig door te nemen alvorens je ons informatie over jezelf verschaft. We hopen dat deze policy elke bezorgdheid die je zou kunnen hebben zal wegnemen. Indien je toch nog verdere vragen zou hebben kan je per post of via e-mail met ons contact opnemen. Onze coördinaten vind je bovenaan op deze pagina.

2.1. Persoonsgegevens

Om optimaal gebruik te kunnen maken van het webplatform is het nodig dat je een profiel aanmaakt. Bij het aanmaken van je profiel zal gevraagd worden om een gebruikersnaam, een paswoord en een e-mailadres op te geven. Je e-mailadres zal niet worden getoond op onze site en zal niet aan derden worden verstrekt.De gevraagde gegevens zijn essentieel om optimaal gebruik te kunnen maken van de diensten die wij aanbieden of waar jij je op inschrijft (bvb watchlist of notificatie van activiteiten) en de gebruiksmogelijkheden die de website je verschaft dan wel om je te kunnen contacteren in geval er zich problemen voordoen.

We geven je ook de mogelijkheid om andere gegevens (zoals je voor –en familienaam) op te geven, maar deze zijn facultatief en enkel bedoeld voor gebruik door Vooruit.

Door te surfen op onze site geef je informatie vrij die onder meer om technische redenen tijdelijk door ons wordt verzameld. Zoals vele sites maken we gebruik van cookies en verzamelen we bepaalde informatie wanneer je browser toegang krijgt tot onze site. Maar laat ons duidelijk zijn; wij vinden het ook belangrijk om te weten te komen wat precies jouw interesses en voorkeuren zijn. Op die manier kunnen we je nog meer gerichte informatie aanbieden en kan je ten volle gebruik maken van de vele mogelijkheden die deze site je biedt.

Die gegevens maken het je ook mogelijk om vrienden van de community te kiezen die je wil volgen en waarvan je op de hoogte wil gesteld worden per mail.

Vooruit stelt deze gegevens onder geen beding ter beschikking aan derden, behalve:

    Indien Vooruit daartoe wettelijk verplicht is.
    Indien de gerechtelijke instanties of politiediensten hierom verzoeken.
    Indien die derden door Vooruit worden ingeschakeld om de door jou opgedragen diensten te kunnen leveren (hier kan gedacht worden aan ticketverkoop, wedstrijddeelname, verzorgen van evenementen en/of mailings).

In het uitzonderlijke geval waarin Vooruit van plan zou zijn om je persoonsgegevens door te geven aan organisaties waarmee Vooruit samenwerkt, zal steeds je toestemming worden gevraagd.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschik je over een aantal rechten in verband met je persoonsgegevens. Het inzagerecht verleent je het recht om inzage te krijgen in gegevens die door het webplatform worden verzameld. Het correctierecht verleent je de mogelijkheid om onvolledige of onnauwkeurige gegevens te verbeteren.

2.2. Gebruik van cookies

Het gebruik van cookies is nodig om gepersonaliseerde diensten te kunnen aanbieden. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de server op je harde schijf worden geplaatst. Deze cookies kunnen worden opgehaald tijdens een nieuw bezoek aan onze site. Deze informatie zal worden gebruikt om je identiteit te verifiëren zodat je niet bij elk bezoek je gebruikersnaam of paswoord dient aan te geven. In de cookies zal ook informatie worden opgenomen over de verschillende handelingen die je op de site stelt. Op die manier komen we te weten wat je voorkeuren en wensen zijn. In de cookies zullen ook je IP-adres, je browsertype en je inloggegevens worden opgeslagen.

Je hebt de mogelijkheid je browser zo te configureren dat hij je waarschuwt telkens er nieuwe cookies worden aangemaakt, of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Je moet er wel rekening mee houden dat, als je weigert om cookies toe te staan, het mogelijk is dat je van een aantal zaken op de site geen gebruik zal kunnen maken.

2.3. Logfiles

Het webplatform verzamelt ook informatie in logfiles (IP-adres, browsertype). Deze informatie wordt gebruikt voor trafiek-en profielanalyse. Hierin worden dus gegevens verzameld over de handelingen die je stelt op onze site.

2.4. Links

Onze site bevat links naar andere websites of naar andere informatie. Die links worden niet enkel door Vooruit aangebracht maar ook door jou. Vooruit is zich bewust van de aansprakelijkheid die deze links met zich kunnen meebrengen. Deze sites staan niet onder de controle van Vooruit en we zijn dan ook niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid en de manier waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaan. We raden je dan ook om ook de privacy policies van die sites te gaan bekijken. Bij het plaatsen van een link vragen wij je altijd na te gaan of je geen link plaatst naar materiaal of informatie die van verdachte oorsprong is. Het plaatsen van een link naar illegaal materiaal is op zich ook foutief. Indien wij daardoor in de problemen worden gebracht, zullen wij zo nodig die plaatser van de link daarop aanspreken en onze aansprakelijkheid eventueel te verhalen op de plaatser van de link. Tevens vragen we om van onze site geen reclameforum te maken want de site is enkel bedoeld als platform om tussen de leden van de community de interactie mogelijk te maken. Tegen het gebruik van de site in strijd met dit voorschrift zal door Vooruit worden opgetreden.

2.5. Beveiliging

Wij willen je erop wijzen dat we alle passende beveiligingsmaatregelen nemen om je gegevens te beschermen tegen onder meer onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang. We maken onder meer gebruik van firewalls, zorgen ervoor dat alle informatie en elk bestand op een veilige terminal wordt opgeslagen en beschermen elk paswoord door encryptie technologie. Wij proberen ook de nieuwste technologieën op de voet te volgen en zullen deze waar mogelijk aanwenden.

2.6. Persoonlijke pagina’s en persoonlijke boodschappen

Als communitylid beschik je over persoonlijke pagina’s. Je kan eigen teksten schrijven en bewaren, eigen foto’s opladen, bewaarde items bijhouden, een vriendenlijst beheren en tags beheren. Al deze pagina’s kunnen ook worden bekeken door andere bezoekers van de site. Op die manier krijgen ze de mogelijkheid om je als vriend toe te voegen.

Als communitylid van Vooruit beschik je over de mogelijkheid om via de site berichten te versturen naar personen binnen of buiten de community. Hierbij wordt je emailadres niet getoond. Bij berichten naar personen buiten de community wordt jouw bericht om technische redenen en ter bescherming van je privacy verzonden met Vooruit (noreply@vooruit.be) als afzendadres. Vooruit maakt geen gebruik van de adressen waar jij een bericht naar stuurt. Je draagt zelf de aansprakelijkheid voor deze initiatieven.

2.7. Beëindigen account

Je kan ten alle tijde je account beëindigen. Ten aanzien van het publiek verdwijnt dan de inhoud van je account en al je persoonlijke inhoud behalve die inhoud die door andere rechtmatige gebruikers werd bewerkt via reacties en dergelijke meer.

2.8. Onze policy voor minderjarigen

We begrijpen dat minderjarigen ook geïnteresseerd zijn in cultuur. Indien je minderjarig bent, willen we je toch vragen dat je jouw ouders op de hoogte brengt vooraleer je gegevens verstrekt (bv. bij het invullen van je profiel) aan Vooruit. We begrijpen best dat je ook een beetje privacy wenst ten opzichte van je ouders. Toch zijn zij verantwoordelijk voor je en kunnen ze je waarschuwen voor de gevaren die het internet met zich kan meebrengen. Wij kunnen je alvast aanraden ervoor te zorgen dat in je e-mail adres niet je echte naam voorkomt, maar gebruik te maken van een pseudoniem. Ook voor je gebruikersnaam is het beter een ludiek of fantasierijk pseudoniem te gebruiken. Je kan jezelf hier dus een leuke of coole gebruikersnaam geven. Je kan ook best vermijden om te persoonlijke informatie (zoals je echte naam of adres) vrij te geven.

2.9. Toestemming

Voor Vooruit is het belangrijk dat onze bezoekers een duidelijk beeld krijgen van de manier waarop met hun persoonsgegevens wordt omgegaan. Het is belangrijk dat je goed geïnformeerd bent wanneer je je toestemming verleent voor het verwerken van je persoonsgegevens. Wij bieden je de mogelijkheid onze site te bezoeken zonder dat je enig persoonsgegeven aan ons doorgeeft. Uiteraard kan je dan van verschillende features geen gebruik maken. Indien je na het lezen van deze policy beslist om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, dan heb je op een geïnformeerde wijze toegestemd tot het verwerken ervan voor de doeleinden die in deze policy zijn aangegeven. Je hebt steeds de mogelijkheid om je account te verwijderen/beëindigen. In dat geval zal je profiel worden verwijderd en zullen je persoonsgegevens niet meer worden verwerkt.

2.10. Aanmelding bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De verwerking van persoonsgegevens door Vooruit is aangemeld bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel; T.02.2138540; e-mail: commission@privacycommission.be; internet: www.privacy.fgov.be.

2.11. Wijzigingen aan het privacybeleid

Het is mogelijk dat in de toekomst wijzigingen zullen worden aangebracht aan dit privacybeleid. Het geamendeerde privacybeleid zal bekend gemaakt worden op de site van Vooruit en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking op de site.

2.12. Contact

Indien je vragen of opmerkingen over het bovenstaande hebt, kan je altijd met ons contact opnemen via bovengenoemd adres.

3. Beleid auteursrechten

3.1. Het Vooruit webplatform

Alle onderdelen van het webplatform (teksten, afbeeldingen, logo’s, enz…) en het webplatform zelf vallen onder de bescherming van het Belgische auteursrecht. Er zijn in de Belgische Auteurswet van 22 mei 2005 een heleboel uitzonderingen voorzien, waardoor je als gebruiker aan de auteur geen toestemming moet vragen om diens werk te gebruiken. Zo mag je bijvoorbeeld een werk parodiëren, een werk citeren voor een recensie, een werk legaal downloaden (reproduceren) voor gebruik in de familiekring, enz…. Let wel, aan deze uitzonderingen zijn strikte voorwaarden verbonden die moeten worden nageleefd. Gebeurt dit niet, dan zijn de gewone regels van het auteursrecht van toepassing en moet toestemming van de auteur worden verkregen.

3.2. Inhoud die je zelf plaatst op het webplatform

3.2 a creaties van anderen

Je kan eigen creaties (afbeeldingen, muziek, tekst, enz….) op het webplatform plaatsen, maar ook werken van anderen.

Indien je werken van anderen gebruikt en plaatst op het webportaal let er dan goed op dat je de nodige licenties/toestemmingen hebt verkregen. Op het webplatform word je de weg gewezen naar plaatsen op het internet waar je materiaal kan terugvinden voor de creatie van de werken die je zelf wenst te plaatsen op het webportaal. Dat materiaal wordt vaak ter beschikking gesteld aan de hand van zeer flexibele licenties zoals de Creative Commons licenties. Lees echter steeds aandachtig de draagwijdte van de licenties na. Wanneer de licentie niet het gebruik maar wel de bewerking verbiedt mag je het werk enkel in ongewijzigde vorm op het net plaatsen. Het is ook mogelijk dat de licentie enkel een gebruik voor privé-doeleinden toestaat. In dat geval mag je het werk evenmin plaatsen op het net aangezien dit een publieke mededeling is. Een voorbeeld:

De stadsdichter schreef een nieuw gedicht dat je zo ontzettend mooi vindt dat je het op het webplatform plaatst. Dit is niet toegelaten. Je hebt de toestemming van de dichter nodig.
Je neef is een muzikale duizendpoot en besluit enkele van zijn muziektracks te plaatsen op zijn persoonlijke website onder een Creative Commons Licentie. Om hem mee te promoten plaats je een muziektrack van hem op het webplatform met vermelding van de naam van je neef. Dit is toegelaten.

Zorg er dus zeker voor dat je alle nodige toestemmingen/licenties hebt verkregen wanneer je gebruik maakt van het werk van derden en tracht steeds de bron (de naam van de auteur en indien mogelijk ook de titel) te vermelden. Behoed er jezelf voor illegale werken te uploaden.

Ook wanneer je een afbeelding op het webplatform plaatst waarop een persoon herkenbaar is, moet steeds diens toestemming worden verkregen. Een voorbeeld. Een vriend van je opende op Flickr.com een account waar hij zijn vakantiefoto’s op plaatste. Als goede vriend kreeg je toegang tot zijn persoonlijke fotoalbum, dat voor anderen niet toegankelijk is en het duidelijke label “private” kreeg. Om een grapje met hem uit te halen besluit je op het webportaal een link te plaatsen naar één van die vakantiefoto’s waarop je vriend in een nogal gênante houding poseert. Deze handeling is een inbreuk op de rechten van je vriend (recht op privacy, eer en goede naam, recht op afbeelding, mogelijkerwijze ook auteursrecht). Je hebt de toestemming van je vriend nodig.

Bij het gebruik van werken van derden vrijwaar je Vooruit voor elke aansprakelijkheid. Vooruit kan ook steeds weigeren materiaal te publiceren als tijdig wordt opgemerkt dat voor de inhoud niet de nodige licenties werden verkregen.

De bestanden die je doorstuurt mogen geen virussen bevatten, technische mankementen vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke meer niet schaden.

3.2 b Eigen creaties

De beschikbaarstelling van je eigen creaties vallen onder jouw verantwoordelijkheid of die van je ouders. De creaties mogen geen inhoud bevatten die indruist tegen de openbare orde of de goede zeden, die discrimineert of op enig andere wijze onaanvaardbaar is in een democratische samenleving. De inhoud die gebruikers plaatsen op het webplatform weerspiegelt niet de mening, de opinie of het advies van Vooruit.

Je kan als auteur van je creaties vrij bepalen onder welke gebruiksvoorwaarden je dat doet. Je kan daarin zeer ver gaan -zoals met de Creative Commons Licenties- of je kan verlangen dat iedereen je werk respecteert en er niets mee doet tenzij mits je uitdrukkelijke toestemming. Probeer dit zo duidelijk en specifiek mogelijk aan te geven en wees ervan bewust dat Creative Commons Licenties onherroepbaar zijn.

Vooruit heeft altijd en op ieder ogenblik het recht om je creaties te weigeren en dus niet op het internet ter beschikking te stellen, alsook om reeds ter beschikking gestelde werken te verwijderen van de site.

Een persoon die ernstige aanwijzingen heeft dat er een auteursrechtelijke inbreuk wordt gepleegd kan dit melden bij misbruik@vooruit.be.

Enkel serieuze klachten zullen in aanmerking worden genomen voor nader onderzoek.

3.3. Klachtenprocedure

Vooruit heeft een klachtenprocedure uitgewerkt voor wie zich gekrenkt voelt in zijn rechten. Zo’n klachtenprocedure vereist een zekere formaliteit, maar Vooruit heeft er voor gekozen om de procedure eenvoudig te houden. Een specifiek formulier voor het indienen van de klacht is trouwens voorzien op de website.

In eerste instantie is het belangrijk dat je aangeeft welk recht je inroept als grond om de klacht in te dienen. Binnen de 5 werkdagen na ontvangst zal je van Vooruit een bericht ontvangen of het ingeroepen recht van die aard is dat wij de klacht verder moeten behandelen. Tijdens het jaarlijks verlof van kunstencentrum Vooruit is het praktisch niet mogelijk om de normale termijnen van onze klachtenprocedure na te komen. Daarom wordt deze periode van 5 dagen opgeschort tijdens het jaarlijks verlof en automatisch verlengd tot de 5° werkdag na het hernemen van de activiteiten door Vooruit

Pas dan krijgt de klacht een nummer en zal gevraagd worden om de ingeroepen rechten te documenteren. Een onderzoek wordt na ontvangst van die documenten gestart.

In afwachting van de uitkomst van het onderzoek, beslist Vooruit zelf of zij de informatie die het voorwerp is van de klacht, van de site haalt. Daarmee erkent Vooruit geen enkele inbreuk. Zo de klacht te wijten is aan feiten die strafrechtelijk vervolgd kunnen worden, zal Vooruit de informatie niet alleen verwijderen maar zo nodig zelf klacht neerleggen om een en ander door gerechtelijke instanties te laten onderzoeken.

Doorheen de procedure zal de klager zo veel als mogelijk op de hoogte worden gehouden en staat het de klager vrij naar een stand van zaken te vragen.

Vooruit tracht het onderzoek binnen de 60 werkdagen na de start ervan af te ronden.

De beslissing en alle andere correspondentie wordt enkel naar het door de klager opgegeven adres toegestuurd.

3.4. Links

Het webplatform van Vooruit kan links naar andere websites of naar webpagina’s van derden bevatten omdat deze informatie aanreiken die aanleunt bij hun (culturele) interesses. Een link met een website van derden wil echter niet zeggen dat Vooruit een band heeft met de beheerders van die websites, met hen samenwerkt of de inhoud van hun sites goedkeurt. Die links worden namelijk niet enkel door Vooruit geplaatst.

De sites van derden en de inhoud die erop staat worden niet gecontroleerd door Vooruit. Vooruit kan dus ook niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen in de inhoud van die sites van derden.

Iemand die zich gekrenkt weet door deze links, kan gebruik maken van de klachtenprocedure. Zodoende kan Vooruit kennis nemen van de informatie en eventueel handelen.

Heb je zelf een site en wil je deze linken aan de startpagina van de site van Vooruit, dan is dat voor ons geen probleem. Wil je deeplinken naar een bepaald onderdeel van het webplatform, dan word je vriendelijk verzocht hiervoor toestemming te vragen via info@vooruit.be. Zo kunnen wij eerst nagaan of de deeplink die je wil plaatsen geen inbreuk pleegt op eventuele engagementen van Vooruit.

3.5. Communityforum

Wanneer je deelneemt aan het communityforum mag je als gebruiker enkel geoorloofde, niet-commerciële, persoonlijke berichten en informatie versturen en ontvangen.

Wees respectvol en loyaal in je contacten met andere gebruikers en respecteer andermans rechten. Vooruit wil een gemeenschap creëren waarin gelijkgestemde zielen gedachten kunnen uitwisselen op een aangename manier en hun horizonten verder kunnen verruimen op vlak van kunst en cultuur.

Onrechtmatige uitlatingen zijn niet toegestaan. Voorbeelden:

Uitlatingen in strijd met de openbare orde of goede zeden zoals provocaties, intimidaties, oproep tot racisme enz…
Kwetsende, lasterlijke of beledigende uitlatingen die de eer en goede naam van een persoon aantasten.
Zonder toestemming van de persoon in kwestie een herkenbare afbeelding ter beschikking stellen op het internet (schending van recht op afbeelding).
Andere gebruikers lastigvallen met spamberichten of stalken.
Enz…

Vooruit kan zonder voorafgaande verwittiging en motivering onrechtmatige berichten of informatie die een inbreuk vormen op de rechten van anderen en op de Belgische wetgeving verwijderen. Op dezelfde wijze kan aan de gebruiker die zich niet aan de gebruiksregels hield de toegang worden ontzegd tot de community.

Vooruit kan je vragen je naam en e-mailadres op te geven. Die gegevens kunnen worden doorgegeven aan de politiediensten en gerechtelijke instanties die onderzoek voeren naar ongeoorloofd gedrag in chatrooms en weblogs. Vooruit is niet verantwoordelijk voor de inhoud of activiteiten op de weblogs. Problemen kunnen worden gemeld via misbruik@vooruit.be.

4. Exoneratie/Verantwoordelijkheid

4.1. Met betrekking tot de informatie door Vooruit verstrekt op de site n.a.v. activiteiten

Vooruit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op de website of in mailings. Vooruit is niet verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie. Vooruit kan ook niet worden aansprakelijk gesteld bij het uitvallen of eventuele disfuncties van het systeem.

4.2. Met betrekking tot de aansprakelijkheid voor de informatie op de site in het algemeen

Vooruit is er zich bewust van dat zij een dienst levert van de Informatiemaatschappij. Vooruit heeft geen wettelijke plicht tot globaal toezicht.

Vooruit heeft alle maatregelen getroffen om in geval van een klacht de eventuele onwettige informatie tijdelijk of definitief verwijderen of de toegang tot deze informatie onmogelijk te maken. De klacht moet dan wel voldoen aan het klachtensysteem dat Vooruit heeft op punt gesteld.

5. Geschillen

Het Belgische recht is van toepassing op geschillen inzake de naleving, geldigheid en toepassing van deze gebruiksvoorwaarden. Enkel de rechtbanken van Gent zijn bevoegd.

6. Wijzigingen aan de gebruikersovereenkomst

Vooruit behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De gewijzigde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site van Vooruit en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking op de site.